استفاده از توالی یابی ژنومیک برای بررسی تغییرات ژنتیکی بیماری زا

مدیر پروژه ایرانوم گفت: از داده های توالی یابی ژنومیک ایرانیان برای بررسی تغییرات ژنتیکی بیماری زا، بروز بیماری ها و معلولیت های مختلف استفاده می شود. به گزارش خبرنگار… [Continue Reading]