صنعت بیمه نمی‌تواند در مقابل آنلاین شدن خدمات مقاومت کند

مدیرعامل بیمه ایران

مدیرعامل بیمه ایران می‌گوید